Sunday, December 13, 2009

Real Essence of CHRISTmas

Many people, even religious leaders, tend to undermine the real meaning of Christmas. They say it is about giving, caring, sharing, loving, joy, peace, hope, among others. Pero ang hindi nababangit ng marami, ang Pasko ay tungkol sa plano ng Diyos para sa tao sa pamamagitan ni Cristo. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mas nakatuon tayo sa KALIGTASAN na ibinibigay ng Diyos, hindi sa nagmamahalang regalo, Christmas parties, monito-monita at Christmas bonus.

CHRISTMAS IS ABOUT GOD’S FORGIVENESS AND SALVATION. The name Jesus Christ means “Savior-King.” It represents God's universal plan for all men. He sent His son to SAVE and RESCUE man from the curse of sin (John 3:16, Galatians 3:13). Hinubad ni Jesus ang kaniyang pagka-Diyos, upang mamuhay kasama ng makasalanang tao at iligtas ang sanlibutan mula sa sumpa ng kasalanan (Juan 1:1,14; Filipos 2:6-11). With Christmas, God provided an opportunity to reach out to man. It is Christ who serves as a MEDIATOR between man and God (1 Timothy 2:5, John 14:6).

CHRISTMAS IS ABOUT GOD’S SECURITY AND JOY. Because of Christmas we should never fear of what will happen tomorrow after this life, for God will be with us in eternity (Psalm 27:1, Romans 8:31). Unless we internalize this message, we can never have true peace. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Kahit anumang problema at trahedya ang dumating sa ating buhay, hangga’t nariyan ang Panginoon, hindi tayo kailanman dapat mag-alala. The peace that He gives is different from the peace that the world gives (John 14:27)--fleeting and temporal. Ang kasiyahan at saya na tinutukoy ng Bibliya ay ang kasiyahan bunga ng KAPATAWARAN na maaring ibigay ng Diyos sa sinumang gagawing Diyos at Tagapagligtas si Cristo. We can only have peace WITH God through Christ.

CHRISTMAS IS ALL ABOUT GOD'S LOVE FOR MANKIND THROUGH CHRIST
- Natagpuan ng mga pastol ang sanggol na si Jesus sa isang SABSABAN, kainan ng mga hayop. This is symbolic of Christ’s mission on earth—to offfer His life as a food for humanity. He is the bread of life (John 6:51) and the living water for the thirsty (John 4:13). Even the name of Christ's birthplace--Bethlehem--means "house of bread/food". We should be reminded of the truth that the real essence of Christmas is JESUS Himself. The major question is, “Have you already received God’s gift of forgiveness and salvation through Christ?” Ask for God’s forgiveness so that you can have PEACE with your Creator. This is the only way you celebrate Christmas in its REAL ESSENCE.

Monday, September 21, 2009

Cristianismo at Nasyonalismo

Nasaan ang kabataang naglalaan ng magagandang sandali, ng kanilang mga pangarap at kasiglahan alang-alang sa ikabubuti ng kanilang bayan? Saan naroon ang handang magpakamatay upang hugasan ng dugo ang napakaraming pagkakasala? Upang karapatdapat ang pagpapakasakit ito’y kailangang malinis at busilak. Nasaan ang kabataang may lakas na tumanan na sa aming mga ugat, ng kalinisan ng diwa na narumihan na sa amin, ng apoy ng sigla na patay na sa aming puso? O kabataan, kayo ay aming hinihintay! -PADRE FLORENTINO, El Filibusterismo ni Jose Rizal

Nasa Grade 2 ako noong maganap ang unang EDSA Revolution. Galing ako sa maghapong paglalaro nang makita ko sa aming Black and White TV set ang maraming taong nagmamartsa sa kahabaan ng EDSA. Wala akong pakialam dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Noon lamang nang tumuntong ako sa kolehiyo lubos kong naunawaan ang pagdiriwang ng EDSA Revolution taon-taon. Sinalamin ng EDSA 1 ang diwang makabayan ng lahat ng Filipino. Pinatunayan nito na ang tunay na kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Makalipas ang dalawang dekada, marami ang nagsasabing unti-unti nang nawawala ang diwa ng EDSA.

Madali daw makalimot tayong mga Filipino. Hindi ako naniniwala.

Ang pagiging makabayan ay hindi magwawakas. At hindi kailanman ito mawawala sa puso ng bawat Filipino. Ngunit, no ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging “nationalistic” o makabayan? Paano ito dapat tingnan ng mga kabataan?

MAKABAYANG CRISTIANO
Nationalism promotes the idea that the nation-state (composed of the people in a given territory with its sovereign government) is paramount for the realization of social, economic, and cultural aspirations of a people. It complements the idea that we should love our neighbor as we love God. I can cite three major reasons why we should love our nation.

Una sa lahat, mahalaga sa Panginoon ating bansa dahil siya ang maylikha nito. The earth is the Lord’s and the fullness thereof. God initiated all world governments. Siya ang nagbibigay ng lugar kung saan titira ang anumang lahi. Siya ang nakakaalam ng kasaysayan ng lahat ng tao sa daigdig. May kapangyarihan siyang magbuo at magwasak ng anumang bansa. Kung nais nating manatili ang pagpapala ng Diyos sa ating bayan, kailangang lumakad tayo sa Kaniyang katwiran at kabanalan.

Pangalawa, we must exercise nationalism because of the things we have in common as a people. Pinag-iisa tayo ng iisang kultura, karanasan at kasaysayan. Kung paano natin mas kailangang pahalagahan ang ating mga kapatid sa pananampalataya at kapamilya, ganundin, pahalagahan rin natin ang ating mga kababayan. Kailangang kalabanin natin ang pagkakanya-kanya. Ang Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng kaniyang pagmamahal sa kaniyang bayan nang iniutos Niya sa kaniyang mga disipulo na unang ibahagi ang Mabuting Balita ng Kaligtasan sa kaniyang mga kababayan. Ganito rin ang ipinakitang pagmamahal ni Pablo sa kaniyang bayan nang ipakilala niya ang sarili bilang isang totoong Hebreo at tagapagtaguyod ng Judaismo bilang isang Pariseo.

Pangatlo, kailangan nating ipahayag ang nasyonalismo dahil sa bisa ng social contract o kasunduan sa pagitan ng mga mamamayan at namamahala ng bansa. Kailangan nating magpailalim sa pamahalaan kung nais nating mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Nakakatanggap tayo ng proteksyon mula sa pulis at mga sundalo, nakakakuha ng serbisyo mula sa mga pampublikong ospital at iba pang serbisyong bayan. Mangyayari lamang ito kung may sapat na pondo ang pamahalaan. Kung kaya, kailangan nating magbayad ng buwis sa pamahalaan para magpatuloy ang mga pampublikong serbisyo. Dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, may karapatan naman tayong makibahagi sa paggawa ng batas ng pamahalaan at makisangkot sa mga isyung panlipunan.

Ang ating pagmamahal sa ating bayan ay dapat nakatuntong sa katotohanang mahal ng Diyos ang lahat ng tao at ang ating mga kababayan. Kailangan nating mahalin ang ating kapwa-Filipino dahil mahalaga sila ng Panginoon. Gawin natin ang lahat upang makilala nila at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. A Christian patriot works to see the kingdom of God and His righteousness established in the land of his earthly citizenship.

Bible References: Deuteronomio 26:19,Awit 86:9, Gawa 18:24-26, Psalm 24:1, Colossians 1:16, Gawa 17:26, Jeremias 18:7-10, Galacia 6:10, Mateo 10:5-6, 15:24, Filipos 3:5-6, Roma 13:7

Monday, August 24, 2009

Evangelical Lutheran Church of America approves "Chaste" Same-Sex Relationships

ELCA validates 'chaste' same-sex relationships
By JEFF STRICKLER, Star Tribune

One vote. That was the margin Wednesday by which the Evangelical Lutheran Church in America churchwide assembly approved a social statement that, among other things, acknowledges the validity of same-sex relationships that are "chaste, monogamous and lifelong."

The margin was so close that Bishop Mark Hanson, the ELCA leader who presided over the vote, hesitated before announcing the outcome. Rules required the social statement to pass by a two-thirds vote; the final result was 66.67 percent.

"I thought it was going to be close, but I doubted very much that it would come out at exactly two-thirds," said the Rev. Peter Strommen, chairman of the task force that drew up the social statement and pastor of Shepherd of the Lake Lutheran Church in Prior Lake.

Close as it was, the vote bodes well for a proposal to repeal a ban on gay and lesbian ministers from leading churches unless they promise to be celibate. That motion, which is to come up for a vote Friday afternoon, requires only a simple majority to pass.

Earlier in the afternoon, a storm battered the Minneapolis Convention Center where the ELCA was meeting. That storm turned out to be nothing compared with the whirlwind going on inside.

The day's agenda called for a vote on the social statement before the afternoon plenary session was adjourned at 5:45 p.m., but at 5:30, the debate on the statement itself hadn't even started. Convention-goers had spent the afternoon arguing about amendments.

It was suggested -- but never officially voted on -- that the discussion be suspended until today. At that point, some delegates who had dinner reservations started to drift out of the hall.

Then, in quick succession, a delegate called the issue for a vote. That resulted in two quick votes, the first to halt discussion and the second on the social statement itself. As it turned out, 29 of the 1,045 registered voters did not vote.

The vote was followed by several minutes of confusion in which a number of motions were made, one of them for a closer look at the exact vote. But the motions all failed, either because they conflicted with ELCA bylaws or they were deemed to be out of order by the convention's parliamentarian.

Until then, the most angst had been generated by a prolonged debate over an amendment that would have changed the wording of the social statement. Proposed by opponents, it sought to change the wording to say, "This church regards the practice of homosexual behavior as contrary to God's intent for His children."

After a long and contentious debate, that amendment was defeated.

Supporters of Friday's proposal to change the rules governing gay clergy were pleased by the vote.

"It bolstered our optimism," said Emily Eastwood, executive director of St. Paul-based Lutherans Concerned/North America. "We are encouraged and hopeful that on Friday this foundation will result in the church's elimination of the current ban on ministers in committed same-gender relationships."

Opponents of the rule change were disappointed, but not to the point of conceding Friday's vote.

"We knew this was going to be an uphill battle," said the Rev. Mark Chavez, spokesman for Lutheran CORE. "But we're still here."

Source: http://www.startribune.com/lifestyle/faith/53738512.html?page=2&c=y

Monday, August 17, 2009

MAY ARAW DIN KAYO ni Conrado de Quiros

Tatagalugin ko na nang makuha n’yo. Kahit na lingwaheng kanto lang ang alam kong Tagalog.

Tutal Buwan ng Wika naman ang Agosto. Baka sakali ’yung paboritong wika ni Balagtas ay makatulong sa pag-unawa n’yo dahil mukhang ’yung paboritong wika ni Shakespeare ay lampas sa IQ n’yo. Kung sa bagay, ang pinakamahirap gisingin ay ’yung nagtutulug-tulugan. Ang pinakamahirap padinggin ay ’yung nagbibingi-bingihan. Ang pinakamahirap paintindihin ay ’yung nagmamaangmaangan. Bueno, mahirap din paintindihin ’yung likas na tanga. Pero bahala na.

Sabi mo, Cerge Remonde, alangan naman pakanin ng hotdog ang amo mo. Bakit alangan? Hindi naman vegetarian ’yon. At public service nga ’yon, makakatulong dagdagan ng cholesterol at salitre ang dugong dumadaloy papuntang puso n’ya. Kung meron man s’yang dugo, kung meron man s’yang puso.

Bakit alangan? Malamang di ka nagbabasa ng balita, o di lang talaga nagbabasa, kung hindi ay nalaman mo ’yung ginawa ni Barack Obama at Joe Biden nitong nakaraang Mayo. Galing silang White House patungong Virginia nang magtakam sila pareho ng hamburger. Pina detour nila ang motorcade at tumuloy sa unang hamburgerang nakita nila. Ito ang Ray’s Hell Burger, isang maliit at independienteng hamburger joint.

Tumungo ang dalawa sa counter at sila mismo ang nag-order, hindi mga aides. Nagbayad sila ng cash na galing sa sariling bulsa at kagaya ng ibang customers ay pumila para sa turno nila.

Ito ay presidente at bise presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kung sa bagay, ’yung amo n’yo ay hindi naman talaga presidente. Di lang makita ang pagkakaiba ni Garci kay God kaya nasabing “God put me here.” Pekeng presidente, pekeng asal presidente.

Sabi mo, Anthony Golez, maliit lang ang P1 million dinner kumpara sa bilyon-bilyong pisong dinala ng amo mo sa bansa.

Ay kayo lang naman ang nagsasabing may inambag ang amo n’yo na bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. Ni anino noon wala kaming nakita. Ang nakita lang namin ay yung bilyon-bilyong piso—o borjer, ayon nga sa inyong dating kakosa na si Benjamin Abalos—na inaswang ng amo n’yo sa kaban ng bayan. Executive privilege daw ang hindi n’ya sagutin ito. Kailan pa naging pribilehiyo ng isang opisyal ang di managot sa taumbayan? Kailan pa naging pribilehiyo ng isang opisyal ang magnakaw?

Maliit lang pala ang P1 million, ay bakit hindi n’yo na lang ibigay sa nagugutom? O doon sa mga sundalo sa Mindanao? Tama si Archbishop Oscar Cruz. Isipin n’yo kung gaano karaming botas man lang ang mabibili ng P1 million at karagdagang P750,000 na nilamon ng amo n’yo at mga taga bitbit ng kanyang maleta sa isa pang restawran sa New York.

Maliit lang pala ang P1 million (at P750,000), bakit hindi n’yo na lang ibigay doon sa pamilya ng mga sundalong namatay sa Mindanao? Magkano ’yung gusto n’yong ibigay sa bawat isa? P20,000? Sa halagang iyan 50 sundalo na ang maaabuluyan n’yo sa $20,000. Pasalu-saludo pa ’yang amo n’yo sa mga namatay na kala mo ay talagang may malasakit. Bumenta na ’yang dramang ’yan. At pasabi-sabi pa ng “Annihilate the Abus!” Di ba noon pa n’ya ’yan pinangako? Mahilig lang talagang mangako ’yang amo n’yo.

Bukod pa d’yan, saan ba nanggaling ’yung limpak-limpak na salapi ng mga kongresista na pinansisindi nila ng tabako? Di ba sa amin din? Tanong n’yo muna kung ayos lang na i-blowout namin ng wine at caviar ang amo n’yo habang kami ay nagdidildil ng asin—’yung magaspang na klase ha, ’di yung iodized. Ang tindi n’yo, mga p’re.

At ikaw naman, Romulo Macalintal, tapang ng apog mo. Maiisip mo tuloy na sundin na lang ang mungkahi ni Dick the Butcher sa “Henry VI” ni Shakespeare: “First thing we do, let’s kill all the lawyers.” Pa ethics-ethics ka pa, pasalamat ka di nasunog ang bibig mo sa pagbigkas ng katagang ’yon.

Marami mang sugapa rin sa aming mga taga media, di naman kasing sugapa n’yo. At di naman kami sineswelduhan ng taumbayan. Wala naman kaming problemang sumakay sa PAL at kailangan pang bumili ng P1.2 billion jet. Anong sabi n’yo, kailangan ng amo n’yo sa pabyahe-byahe? E sino naman ang may sabing magbabyahe s’ya? Ngayon pang paalis na s’ya—malinaw na ayaw n’yang umalis. Bakit hindi na lang s’ya bumili ng Matchbox na eroplano? Kasya naman s’ya ro’n.

Lalo kayong nagpupumiglas, lalo lang kayong lumulubog sa kumunoy. Di n’yo malulusutan ang bulilyasong ginawa n’yo. Para n’yo na ring inagaw ang isinusubong kanin ng isang batang nagugutom. Tama si Obama at Biden: Sa panahon ng recession, kung saan nakalugmok ang mga Amerikano sa hirap, dapat makiramay ang mga pinuno sa taumbayan, di nagpapakapariwara. Sa panahon ng kagutuman, na matagal nang kalagayan ng Pinoy, at lalo pang tumindi sa paghagupit ng Typhoon Gloria, dapat siguro uminom na lang kayo ng insecticide. Gawin n’yo ’yan at mapapawi kaagad ang kagutuman ng bayan.

Sa bandang huli, buti na rin lang at ginawa n’yo ’yung magpasasa sa P1 million dinner habang lupaypay ang bayan sa kagutuman—di lang sa kawalan ng pagkain kundi sa iba pang bagay—at pagdadalamhati sa yumaong Ina ng Bayan. Binigyan n’yo ng mukha ang katakawan. Katakawang walang kabusugan. Mukhang di nakita ng masa sa usaping NBN, mukhang di nakikita ng masa sa usaping SAL. Mukhang nakita lang ng masa dito sa ginawa n’yong ito. Sa pagpapabondat sa New York habang naghihinagpis ang bayan.

At buti na rin lang mayroon tayong sariling wika. Di sapat ang Inggles para iparamdam sa inyo ang suklam na nararamdaman namin sa inyo. Di sapat ang Inggles para ipakita sa inyo ang pagkamuhi na nararamdaman namin sa inyo. Di maarok ng Inggles ang lalim ng poot na nararamdaman namin sa inyo.

Isinusuka na kayo ng taumbayan, mahirap man sumuka ang gutom.

May araw din kayo.


http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20090817-220654/May-araw-din-kayo

Friday, August 14, 2009

Real Christians of this Country UNITE!

Nakakasawa nang pakinggan ang lahat ng kaso ng graft and corruption sa pahayagan, radyo at TV. As a fact of the matter, we are already desensitized to these things. Corruption fatigue, ika nga. Iniisip ng marami na kailangan na lamang nating tanggapin ang lahat dahil wala na tayong magagawa. Siguro nga…kasi mismo ang Body of Christ, kung hindi manhid sa nagaganap sa lipunan, nagtatago sa apat na sulok ng simbahan at ayaw makialam.

Magalit man sa akin ang ibang relihiyoso dahil sa aking ipapahayag, so be it. Naninindigan ako sa katotohanang ang magpapasimula ng pagbabago ng bayang ito ay mga taong tunay na nagsuko ng buhay kay Cristo, mga taong nasusuklam sa kasalanan, mga taong hindi nagagalak sa paglaganap ng kasamaan.

We need people like Habakkuk who would never condone and tolerate evil in this country. We need individuals like Moses and Joshua who would stand in the gap between God and their countrymen, and will do everything to accomplish God's will for their nation.

I have witnessed how the so-called Christian leaders in the Body Christ succumb to mudslinging and bickerings just like traditional politicians. Ito ba ang iiwan ninyong halimbawa sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataang Cristiano? Itinuturing kayong mga ama ng Sangka-Kristiyanuhan ngunit kayo ang nagpapasimula ng nakalulungkot na awayan at alitan.

Bakit kailangang hatiin ng PULITIKA ang Body of Christ?

Hangga't hindi nagkakaisa ang mga matataas na lider ng mga TUNAY na Cristiano sa bansang ito, mababa ang pag-asa kong malalampasan ng ating bayan ang lahat ng krisis-panlipunan. Bakit? Malaki ang impluwensiya ng sinumang lider sa kaniyang kongregasyon. Buo ang aking paniniwala na nasa kamay ng mga tunay na CRISTIANO ang susi ng paggaling sa ating naghihingalong bayan.

If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. (2 Chronicles 7:14)

God's judgment begins at the house of the Lord (1 Peter 4:17, Revelations 2-3). May this serve as an open letter to all genuine Christians and Christian leaders in this country to UNITE, and PRAY TOGETHER for the HEALING of this Land.

Ganundin, tinatawagan ko ang lahat ng Cristiyanong Kabataan ng bansang ito na MAGKAISA hindi lamang sa pananalangin kung hindi maging sa PAKIKISANGKOT upang mamayani ang katuwiran at kabanalan sa ating bayan.

Panginoon, muli mong pasimulan ang magandang kabanata sa aming kasaysayan!

(Signed)
PTR. RONALD MOLMISA
Head Pastor
Generation 3:16 Ministries

Sunday, August 02, 2009

How would you respond to this Dilemma?

In Europe a woman named Hilda was near death from a rare type of cancer. There was one drug that doctors thought might save her. It was a form of radium that a druggist in the same town had recently discovered. The drug was not expensive to make, but the druggist was charging ten times what the drug cost to make. He paid $200 for the radium and charged $2,000 for a small dose of the drug.

Hilda's husband, Heinz, went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get about $1,000.He told the druggist that his wife was dying, and asked him to sell it cheaper or let him pay later.

But the druggist said, "No, I have worked very hard and sacrificed a great deal to discover this drug. It is my property. I have a moral right to it, protected by law, and another moral right to decide what to do with it. And what I want to do is make as much money as I can so I can make my life more enjoyable. I am not running a public charity." So Heinz got desperate and began to think about breaking into the man's store to steal the drug.


Should Heinz steal the drug?

Friday, July 24, 2009

The Little Boy and the Rattlesnake (A Good Story)

The little boy was walking down a path and he came across a rattlesnake. The rattlesnake was getting old. He asked, "Please little boy, can you take me to the top of the mountain? I hope to see the sunset one last time before I die." The little boy answered "No Mr. Rattlesnake. If I pick you up, you'll bite me and I'll die." The rattlesnake said, "No, I promise. I won't bite you. Just please take me up to the mountain." The little boy thought about it and finally picked up that rattlesnake and took it close to his chest and carried it up to the top of the mountain.

They sat there and watched the sunset together. It was so beautiful. Then after sunset the rattlesnake turned to the little boy and asked, "Can I go home now? I am tired, and I am old." The little boy picked up the rattlesnake and again took it to his chest and held it tightly and safely. He came all the way down the mountain holding the snake carefully and took it to his home to give him some food and a place to sleep. The next day the rattlesnake turned to the boy and asked, "Please little boy, will you take me back to my home now? It is time for me to leave this world, and I would like to be at my home now." The little boy felt he had been safe all this time and the snake had kept his word, so he would take it home as asked.

He carefully picked up the snake, took it close to his chest, and carried him back to the woods, to his home to die. Just before he laid the rattlesnake down, the rattlesnake turned and bit him in the chest. The little boy cried out and threw the snake upon the ground. "Mr. Snake, why did you do that? Now I will surely die!" The rattlesnake looked up at him and grinned, "You knew what I was when you picked me up."

What's the MORAL Lesson of the STORY?

Thursday, July 23, 2009

Filling Up the Affliction of Christ (PDF Attached) by John Piper

Piper writes, "My hope for this book is that our hearts and minds have been shaped more deeply by the work of the Spirit so that when the crisis comes, we will be guided more by the ways of God and less by the worldly assumptions of security and comfort."

Sunday, July 19, 2009

When I Say "I am a Christian" by Carol Wimmer

When I say..."I am a Christian"
I'm not shouting "I am saved"
I'm whispering "I get lost!"
"That is why I chose this way."

When I say..."I am a Christian"
I don't speak of this with pride.
I'm confessing that I stumble
and need someone to be my guide.

When I say..."I am a Christian"
I'm not trying to be strong.
I'm professing that I'm weak
and pray for strength to carry on.

When I say..."I am a Christian"
I'm not bragging of success.
I'm admitting I have failed
and cannot ever pay the debt.

When I say..."I am a Christian"
I'm not claiming to be perfect,
my flaws are too visible
but God believes I'm worth it.

When I say..."I am a Christian"
I still feel the sting of pain
I have my share of heartaches
which is why I seek His name.

When I say..."I am a Christian"
I do not wish to judge.
I have no authority.
I only know I'm loved.

Sunday, July 05, 2009

The Scientific Way of Counting Ralliers

Below are two articles published by the Philippine Daily Inquirer to inform the public about the politics of mass mobilization. Asahan na nating gagamitin ng mga presidentiables ang mga "crowd estimates" para kumbinsihin ang mga botante na malawak ang kanilang suporta and they "have the numbers". I once interviewed Dr. Tapang for my research. The academic is authoritative and and I fully subscribe to his findings and claims.

-----
Measuring the size of crowds
By Giovanni Tapang
Philippine Daily Inquirer
First Posted 01:21:00 06/21/2009

ANNOUNCEMENTS about the size of a crowd after a big mobilization or event are usually as varied as the organizations giving the estimate.

At the Ayala rally on June 10 against a House resolution seeking to convene a constituent assembly (Con-ass) to amend the Charter, we had estimates ranging from a low of 6,000 from the Philippine National Police to a high of 15,000 from organizers.

Politics of numbers

The politics of numbers of a mobilization is obvious, as one story lead last year in the Philippine Daily Inquirer clearly put it: “The crowd is the statement.”

Every time a sizeable mass action is conducted, whether on Mendiola, Ayala or Edsa, conflicting estimates are issued that either downplay or magnify the data. Is there some way to effectively quantify the size of the crowd in a mobilization?

The accepted method for estimating crowd size is to measure the area covered by the protest and the crowd density, and then count the number of those who attended at a certain time.

This estimation is most easily done with overhead shots and aerial surveys. This method was used way back in the late 1960s, when Herbert Jacobs, a professor at the University of California in Berkeley, counted the number of students that can fit within the grid lines of the plaza where students gathered to protest the Vietnam War.

Rule of thumb


He developed a rule of thumb that is still being used in crowd estimation today. A crowd where each one is at arm’s length would cover about one square meter per person.

In a tightly packed, high-density crowd, a person would fill about a quarter of a square meter of space. This means that in these tight situations, four individuals can still comfortably stand and occupy a square meter of space.

There are several other points to consider. Crowd density is usually not uniform, except in very crowded areas, and will taper off from the hub of activity. The time the estimate was made is also important, as crowds are dynamic systems.

Over a period, the crowd size can swell or ebb due to people coming in and out of the assembly area.

Making an estimate at only one point can lead to a different count if it is taken at the peak or near the end of the event.

Assigning marshals to monitor people coming in and out of the hanay (line) would keep a contingent relatively organized.

Militant groups such as those under Bayan have this honed to an art and thus their numbers stay relatively intact until the end of the program.

Ayala area

The Ayala area, where the broad anti-Con-ass mobilizations were held, can be divided into four major areas: Ayala going toward Herrera, the central area of the intersection, along Paseo de Roxas and Ayala toward Makati Avenue and Edsa.

In our estimates, sidewalks and establishments are not included even though there are people who would usually stand there during mobilizations.

The maximum that these areas can hold at 4 per square meter would be about 90,000 people.

If we extend the coverage to the whole stretch of Ayala from De la Rosa to Edsa, the whole of Paseo and Makati Avenue, this maximum can reach 300,000.

Organizers would have different objectives for the mobilizations they organize.

Some events would be a show of force measured in number, while some provide a venue for gathering different political forces.

Edsa Shrine

If crowd size is the target, areas like Edsa or other multiple staging areas would be good places to assemble instead of Ayala.

The central Edsa Shrine-Ortigas area would comfortably contain more than 70,000 and there would be room to expand in four different directions if the crowd increases as it did during Edsa II.

Mendiola

Other assembly points like Plaza Miranda in Manila can accommodate around 5,000 in its central area. The length of Quezon Boulevard from C.M. Recto to Quezon Bridge can hold up to 50,000, while some 35,000 people can fit from C.M. Recto to Mendiola.

Near the foot of Mendiola Bridge, where most rallies are stopped, 5,000 would already fill the area and the central intersection. This estimate excludes C.M. Recto and Legarda and the stretch of Mendiola behind the statue of Chino Roces.

Liwasang Bonifacio

España Boulevard from Welcome Rotunda to Lerma can contain a bit more than 100,000 people marching along both directions. If we take only those who will fit from A.H. Lacson to Lerma, the number is around 36,000.

Liwasang Bonifacio, from the National Press Club to Padre Burgos, including the central area, can sustain 46,000 or more if we count people standing under the shade of trees.

Rizal Park

The Katipunan monument’s central area near Manila City Hall would hold 30,000, while Quirino Grandstand and Rizal Park (Luneta) can hold about half a million people. The exposed area of the central quadrangle in front of the grandstand can hold up to 170,000 people.

These estimates exclude covered areas, sidewalks and structures. Due to this limitation, these numbers are in the lower limit of the maximum capacity even if we use a density of four individuals per square meter.

Composition

Yet, it is not all about numbers. At the recent Ayala mobilization, what was more interesting was the composition of the rally rather than the size of the crowd.

The groups of religious, businessmen, militants and the political opposition attending the rallies have broadened since a few years ago. Who protested is as important as how many came and participated.

(Giovanni Tapang, a Ph.D., is the chair of the scientists’ group Agham [Samahan ng Nagtataguyod ng Agham at Teknolohiya para sa Sambayanan]. He is an associate professor at the National Institute of Physics in UP Diliman. Calculations used in this article can be found at www.agham.org.)


------

How to count ralliers in Luneta
Philippine Daily Inquirer
First Posted 01:27:00 06/21/2009


CROWD estimates of political rallies are often contentious because rally organizers and police estimates vary greatly. As someone put it the estimates usually depended on the political bias of the one doing the counting.

A case in point was the number of people who attended the proclamation rally of presidential candidate Eddie Villanueva on Feb. 22, 2004 in Rizal Park (Luneta) in Manila. It was reported in a newspaper that 2.8 million attended the rally. Other newspapers reported a much lower figure of less than a million.

Gauging the size of crowds at rallies accurately is difficult because the people are usually in constant motion. Densities also vary with respect to the distance from the stage.

In “Chronology of a Revolution 1986,” author Angela Stuart Santiago presents a method of determining crowd density, which, she says, depends on the positions assumed by the people in the crowd.

She presents different positions that characterize a typical rally and the number of persons per square meter based on accepted architectural dimensions.

These positions include a person sitting or squatting and occupying 0.313 square meters; standing, with persons at the sides and directly in front at arm’s length and occupying 0.44 sq m; standing, with elbow room at the sides, front or back and occupying 0.640 sq m; and standing, shoulder to shoulder, no space between people and occupying 0.125.

Based on her estimates, the densest is eight persons per sq m when they are standing shoulder to shoulder, with no space between them. The least dense is 1.56 per sq m when people are standing with elbow room at the sides and at the front and at the back, and 2.27 per sq m when people are standing with others at the sides and directly in front at arm’s length. The average, considering the most dense and least dense positions, is 3.56 persons per sq m.

Getting the total crowd estimate would then entail getting the area and multiplying this with the estimated crowd density.

The entire Luneta Park, for example, from the sea wall to Taft Avenue is 528,832.5 sq m (52.89 hectares). The area, which includes the roads surrounding the park, can accommodate 4.2 million people. That is, if it is totally devoid of structures and if eight people are packed in one square meter, standing with no spaces between them.

But if the average of about three people occupying a square meter is used, a totally barren Rizal Park can accommodate about 1.6 million. But this is an overestimation as at least 8,000 sq m of the area is used for the huge Philippine map, lagoon, fountains, plant boxes, gardens, monuments and poles, canteens and other structures.

Aerial photos of the Villanueva rally showed that his supporters nearly filled up only the grandstand to the Roxas Boulevard area. This has a combined land area of 122,671 sq m. Based on the least dense estimate of 1.56 per sq m and most dense estimate of 8 persons per sq m, the crowd could be as low as 191,367 or as high as 981,368 but still way below the 2.8 million estimate of Villanueva’s supporters.

(This article appeared in the Inquirer on May 7, 2004.)

Saturday, June 27, 2009

FIRST LOVE should Never Die

Revelations 2 explains the word of the Lord to the Church in Ephesus which deals with the lost of FIRST LOVE of Christians in the community--their love for God. It affected how they related with the brethren. The Ephesians were successful in getting rid of "false doctrines/prophets". Nonetheless, their quest for doctrinal led to inquisitorial and legalist spirit among the believers. Due to the decaying state of Christianity in the community, Jesus told the Ephesians, through Apostle John, to remember where they have fallen, to repent of their sins and to return to their old good works.

In the same manner, some "senior" Christians fall into a "state of rut" in their spiritual walk with God. This is often caused by religious rituals and practices which often provide artificial mechanisms to relate with God. Without relationship, our worship can become mechanical and ritualistic. Religious activities can change our image, but not our heart and character. God knows us to the core. We can never fake our worship.

We should always go back to the period when we first met Christ and His cross. The time when we first experienced the "sparks" and "intense romance" with our Lord. Intimacy is what God desires from His children.

Thursday, June 25, 2009

Michael Jackson (40) and Farrah Fawcett (63) - You will be MISSED

Nagluluksa ang buong mundo ngayon sa pagpanawa ng "King of Pop" at dating "Charlie's Angel"

Death is no respecter of persons. We must always be prepare to meet our God (Amos 4:12)

News:
http://www.msnbc.msn.com/id/31552029/ns/entertainment-music/
http://news.yahoo.com/s/ap/20090625/ap_on_en_tv/us_obit_fawcett

Monday, May 25, 2009

Internet Sex Scandals and the Battle for Purity

Napapadaan ako sa Quiapo sa tuwing ako ay umuuwi ng bahay mula sa trabaho. Anecdote: Dahil sa kasalukuyang isyu tungkol sa isang starlet at isang batang doktor, isa lang ang tanong (note: pabulong) ng mga parokyano sa lahat ng bilihan ng DVD sa lugar, babae man o lalake: Mayroon na ba kayo ng scandal ni KH? Hindi naman makapagbenta nang lantaran ang mga pobreng tindero dahil halos isang dosenang pulis ang nakaposte ngayon sa kalye ng Arlegue. Matindi ang crackdown sa mga nagbebenta ng video scandal. Ang sabihing “pinagpipiyestahan” ng sambayanan ngayon ang KH scandal ay isang “understatement.” Ang katotohanan, nagkalat na sa Internet sites ang video. You can never put the genie back in the bottle again. Dahil sikat ang mga kasama sa video scandal, knee-jerk response ng lahat na hanapin ang video sa Youtube at mga web sites.

Hindi pa uso ang Internet, sandamukal nang sex videos ang nagsulputan. Dati sa Betamax at VHS pa lang. Sa kasalukuyan, lahat ng may email ay imposibleng hindi mabigyan ng mga unsolicited, spam mails na may mga pornographic contents. Nakalulungkot isipin na hindi lamang mga estudyante at kabataan ang madalas na “stars” sa mga iskandalosong pelikula, kung hindi sila na rin ang pasimuno sa pagpapakalat ng mga ito. Sa isang bansang konserbatibo, hindi katanggap-tanggap ang ganitong deviant behavior. Dahil napag-uusapan ang iba’t ibang scandals, this is my way of making sense of the issue.

Violation of people’s privacy and man’s sinful nature. Bahagi ng ating pagkatao ang personal nating mga sikreto o mga bagay na ayaw nating ipaalam sa iba for personal reasons. The Bible also values privacy. With regards to private property, pinagbabawalan tayong magnakaw at kumuha ng asawa ng iba (Exodus 20). Maging ang Diyos ay may sikreto na hindi na natin dapat ungkatin pa (Deuteronomio 29:29, Isaias 45:15). When we violate people’s privacy, we also destroy their dignity—dahil nagmumukha silang helpless. May nais silang itago sa maraming tao pero nadiskubre na at nabuksan na ang libro ng kanilang buhay. Man’s sinful and fallen nature enjoys intruding other’s privacy. Gusto nating nakikialam sa buhay ng iba because it gives us pleasure. Voyeurism is a self-centered activity.

Ika nga ng tiyuhin ni Spiderman, great power comes great responsibility. Naging malaking isyu ang kasalukuyang scandal dahil prominenteng mga tao ang involved. Pinapatunayan lamang nito na hindi ang “video scandal” per se ang naging sentro ng usapan, kung hindi ang mga sikat na taong naging bahagi ng istorya. Isang malaking hamon sa mga lider na panatilihin ang kanilang integridad. Kahit sabihin ng ilang mga artista na hindi nila kailanman nanaisin na maging mga “role models”, the fact na humaharap sila sa kamera, by default, sinusubaybayan ng publiko ang kanilang buhay. Hence, they have the moral obligation to live moral lives. That’s the cost they have to pay by being famous and powerful.

Use Information and Communication Technologies (ICTs) for our benefit, not for our destruction. Maraming kabataan ang walang patumanggang pinagkukunan (cellphone, digicam) ang kanilang sarili—sa kalye, sa eskwelahan, sa poste, sa kanilang kuwarto, kahit sa loob ng CR. Ang iba walang paki- kung naka-underwear lang o halos wala nang saplot. Para sa kanila, kailangang i-celebrate ang kanilang kaseksihan at voluptuous na katawan. Tuwang-tuwa rin silang tawagan ang kanilang mga sarili CAM-WHORES at i-upload ang lahat ng kanilang “sexy pose” sa kanilang Friendster, Multiply at online websites. Tapos, magtataka sila kung bakit may nakakuha ng kanilang mga sexy photos samantalang naka-private ang setting ang kanilang album. They are simply clueless about the possibility of hacking and information-sharing in the Net. Ito ang dahilan kung bakit dumarami ang mga video scandals.

We must remember that the Internet is a jungle and an information black hole. Kapag nagpakawala ka rito ng impormasyon, hindi mo na uli iyon mabubura. For instance, kahit i-cancel mo na ang account mo sa Facebook, gagawin lang nilang inactive ang iyong account. Kapag magbago ka nang isip at gusto mong balikan ang iyong profile, mag-log-on ka lang uli sa dati mong username at password, activated na naman ang iyong account. Ganundin, napakadali nang sumikat sa Youtube. Kumuha ka ng digicam., i-edit mo sa movie-maker, lagyan ng effects, may instant digi-film ka nang puwedeng pagkaguluhan ng lahat ng tao sa buong mundo.

We need the power of God’s Spirit to overcome lust and temptation. Madaling sabihin na huwag tumingin sa mga pornographic materials. Kasi kahit ayaw mo, may bigla na lamang bubulaga sa harap mo. Dahil halos lahat na mabalingan ng iyong tingin ay may sexual content, mukhang imposibleng hindi marumihan ang iyong isip. Manood ka sa TV, making ka sa FM stations, magbasa ka ng magazines at mga tabloids---lahat may sex messages at ang iba ay lantaran at bahagi na ng mga jokes ng mga TV host at radio DJs. Halos lahat ng teenagers ay may Friendster, Multiply at Facebook accounts kung saan nabubuo minsan ang mga MU (malalaswang ugnayan).

Nasaksihan ni Pablo sa mga taga-Roma ang ganitong kalagayan kung kaya’t sumulat siya sa mga iglesya doon (12:1-2). Noong panahong iyon, talamak ang homosexual activities, at nasa peak ang sexual revolution sa Imperyo. Ang kaniyang sulat ay siya ring mensahe sa kasalukuyang henerasyon. Kailangang “baguhin natin ang takbo ng ating pag-iisip at linisin ang ating mga puso”. We must not conform to the standards of this dying world. Overcoming lust and temptation is a matter of decision and spiritual will. We must develop spiritual disciplines that can help us overcome lust and negative sexual thoughts.

Since we live in a sex-saturated world, our mind is the main battleground. Kung ano ang makakabihag ng ating isipan, iyon ang maaring bumihag sa ating katawan at puso. Simply put, a mind that is not controlled and subjected to the authority of God cannot overcome worldly sins and values. Pornography is always crouching at our door. Hence, we also need to make a "covenant with our eyes" (Job 31:1).

Monday, May 18, 2009

The GOSPEL According to PrisonBreak


Una kong napanood ang life adventures ng magkapatid na Michael Scoffield at Lincoln Burrows noong 2006 through a cable TV channel sa isang hotel sa Malaysia kung saan ako lumagi. I watched the first episode and I was really hooked sa istorya. Interesante para sa akin ang relasyon ng dalawang magkapatid--malalim at hindi madaling mabuwag. Since then, I religiously watched all episodes of all four seasons. Overall, Prison Break is a thriller with a heart.

Do not be deceived by the title. Honestly, I find it is misleading. The protagonists are not hardcore criminals and “fugitives” but only collateral sufferers. For instance, Lincoln an Michael were only victimized by the mistakes of their parents and they endured so many agonies in the process. To give you more ideas on the flow of the story, below are the summaries of season episodes.

SEASON 1: The first season’s suspenseful and fast-paced character attracted millions of viewers around the world. Nagpakulong (sa pamamagitan ng simpleng shoplifting) si Michael sa Fox River State Penitentiary upang tulungang makatakas ang kaniyang kapatid na si Lincoln. Nadiskubre niyang biktima ng isang sindikatong kinabibilangan mismo ng presidente ng Amerika ang kaniyang kapatid. Ang sindikato rin ang nagpapatay sa kanilang ama. He was falsely accused and was sentenced to die. Pina-tatoo niya sa buo niyang katawan ang mapa ng Fox River upang matandaan ang escape plan. Pinakilala rin si sa season si Brad Bellick, ang maton na prison guard ng Fox Penitentiary na nagpahirap sa buhay nila Michael. Dito rin nabuo ang love story ni Michael at Sarah Tancredi. Natapos ang season sa pagtakas ng Fox River Eight—si Michael, Lincoln, ang lovesick na si Fernando Sucre, ang child molester na si T-Bag, ang na-born-again ngunit muling nagbalik sa pagiging criminal na si John Abruzzi, ang responsableng ama na si Benjamin Miles, ang binatang naging biktima ni T-Bag na si David Apolskis at ang mentally deranged na si Charles Patoshik.

SEASON 2: Ito ang second-half ng the Great Escape. Pinalutang ng season ang istorya ng mga mahahalagang karakter. Natapos ang buhay ng tatlo sa Fox River Eight—Abruzzi, Apolskis at Patoshik. Natanggal sa trabaho si Bellick at isa-isang hinanap ang mga pugante kapalit ng reward money. Nagkita-kita naman ang mga karakter nang malaman nilang totoo ang sinabi ng isang prisoner na may ibinaon siyang kayamanan sa isang bahay. Unang lumabas si Agent Alexander Mahone na naatasan upang hulihin ang mga tumakas. Nagtatrabaho pala si Agent Mahone para sa The Company. Sa isang court case, pinawalang-sala si Sara at Lincoln. Silang dalawa ang nagplano upang makatakas si Michael. Natapos ang season sa isang kulungan sa Panama, ang Penitenciaría Federal de Sona, kung saan panibagong pahirap naman ang naranasan nina Michael, T-Bag, Bellick at Mahone.

SEASON 3: Sinundan nina Lincoln at Sara si Michael sa Panama. Nakipag-usap si Lincoln sa isang miyembro ng The Company, si Gretchen Morgan na kumidnap sa kaniyang anak na si LJ at Sara. Sinabi ni Gretchen na kailangang maitakas ni Michael si James Whistler. Nakakuha ng trabaho si Sucre sa kulungan upang tulungan si Whistler at Michael sa pagtakas. Nang magtangka si Lincoln na iligtas ang kaniyang anak at si Sara, binigyan siya ng warning ni Gretchen. Pinadalhan siya ng isang kahon na may pugot na ulo. Inakala niyang si Sara ang pinatay. Kinidnap din ang girlfriend ni Lincoln na si Sofia bilang garantiya na maibabalik si Whistler sa The Company. Natapos ang season sa pagtakas ni Michael at Mahone. Hinanap naman ni Lincoln si Gretchen upang maghiganti sa pagkamatay ni Sara.

SEASON 4a: Ipinaalam ng istorya na hindi ulo ni Sara ang nasa loob ng kahon. Nadiskubre din ni Michael na nakikipagtulungan si Whistler kay Agent Mahone upang pabagsakin ang The Company. Nasunog ang Sona at nakatakas si Sucre, Bellick at T-Bag. Nang marating ni Michael ang Chicago upang iligtas si Sara, ni-recruit naman siya ni Agent Don Self upang pabagsakin ang sindikato kapalit ng kaniyang kalayaan. Dinala ang mga Fox River escapees at si Bellick sa Chicago upang bumuo ng isang team. Kasama din si Sara at ang isang computer hacker, si Roland. Inatasan silang kunin ang SCYLA, ang little black book ng sindikato. Nang makuha ng grupo ang microchip, tinaraydor sila ni Agent Self na napag-alamang interesado rin dito upang pagkakitaan. Nakuha rin kay Agent Self ang Scyla sa isang engkwentro.

SEASON 4b: Pagkatapos ng isang season break, ipinakilala ang ina nina Michael at Lincoln, si Christina, na siyang may hawak ng Scyla. Ilalako ito ni Christina sa gobyerno ng India at China upang magpasimula ng panibagong sigalot sa dalawang bansa. Nagkaroon ng mas malaking problema si Michael nang mahuli ni General Krantz ng the Company si Sara at naging hostage rin ni Christina si Lincoln. Kailangang mamili si Michael kung sino ang kaniyang ililigtas. Sa mga huling episodes ng season, nasagip ni Michael si Sara at Lincoln nang ibigay niya kay General ang walang lamang lalagyan Scyla, samantalang isang bomba ang ibigay niya kay Christina. Tinulungan ang grupo ni Paul Kellerman, ang dating miyembro ng The Company, upang maisuko sa UN ang microchip. Lahat ay nakatakas at nabigyan ng exoneration agreement subalit hindi pinayagan ng grupo na makalabas ng kulungan si T-Bag. Ipinakita ang libingan ni Michael na namatay sa edad na 31 bunga ng isang malalang sakit sa utak.

Below are some of the wonderful messages of the series. We can relate Michael’s work to the redeeming work of Jesus. Michael is typical of Christ who sacrificed his life and personal comforts to save his brother from the hell of prison life.

God loves us so much. Malalim ang naging pagmamahal na ipinakita ni Michael sa kaniyang kapatid kahit hindi niya ito “biological” brother. Hindi niya iniwan si Lincoln mula sa Fox River Penitentiary hanngang sa Chicago kung saan nila nagapi ang the Company. That’s real LOVE in action.

Man is separated from God because of sin. The wages of sin is death. This is very true sa buhay ni T-Bag. Kahit lang beses siyang magtangkang magpakabait, siya pa rin ang lumalabas na “hooligan” sa grupo. Ilang beses siyang iniligtas sa kamatayan ng kaniyang mga kasamahan ngunit hindi pa rin siya nagbago sa kaniyang saliwang buhay. He even attempted to rape Sarah to give Michael pain. Sa bandang huli, kulungan pa rin ang kaniyang binagsakan.

Christ died on the cross, to save man from the consequences of his sins. I don’t want to force this observation but I think this deserves to be noticed. Namatay si Michael for a purpose. And that is, to save his brother and bring life to the hopeless characters of the series. When you love someone, you will do everything for him/her. There is no greater love than this---that a man will give his life for a friend/brother.

We must repent of our sins and follow God. Isa lang naman ang nais ng mga pugante sa kanilang buhay—ang maging malaya at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. That’s why in the end they cooperated with the government and the UN officials to get rid of Scyla. That’s an act of repentance. They wronged people and they rectified all the troubles they caused.

Monday, May 11, 2009

Evangelicalism and the Environmental Movement

This thinkpiece by John McArthur also reflects my position on the emergent Global Green Movement. I agree with the proposition that man, as a manager of earth, should take care of God's creation. But we should avoid the ideological/spiritual pitfall of worshipping nature.

----
I do think we have a responsibility to care for the environment—we ought to care for every resource God has provided for us. That’s illustrated in the Old Testament account where God put Israel in the Promised Land, a fertile land flowing with milk and honey. God provided them that productive land and commanded them to let the soil rest every seventh year.

You shall sow your land for six years and gather in its yield, but on the seventh year you shall let it rest and lie fallow, so that the needy of your people may eat; and whatever they leave the beast of the field may eat. You are to do the same with your vineyard and your olive grove (Exodus 23:10-11; cf. Leviticus 25:1-7).

God gave that command because He didn’t want them to exploit the land and extract all its life. Allowing the land to rest every seven years ensured that it rejuvenated itself and continued to provide in the future.

When the Lord gave the Israelites the Mosaic Law, He warned them if they apostatized, He would remove them from the land (Deuteronomy 28). Sadly, the children of Israel did just that and came under judgment—the Northern tribes fell to Assyria in 722 B.C., and Judah to Babylon in 605 B.C. In fact, God designated the Babylonian captivity as a seventy-year captivity to rest the land for all the Sabbath years that Israel violated (cf. Leviticus 26:33-35; 2 Chronicles 36:17–21).

So I believe we are charged to treat responsibly all the wonderful resources God has given us. But that, in fact, has very little to do with the environmental movement. The environmental movement is consumed with trying to preserve the planet forever. But we know that isn’t in God’s plan.

The earth we inhabit is not a permanent planet. It is, frankly, a disposable planet—it is going to have a very short life. It’s been around six thousand years or so—that’s all—and it may last a few thousand more. And then the Lord is going to destroy it.

I’ve told environmentalists that if they think humanity is wrecking the planet, wait until they see what Jesus does to it. Peter says God is going to literally turn it in on itself in an atomic implosion so that the whole universe goes out of existence (2 Peter 3:7-13).

This earth was never ever intended to be a permanent planet—it is not eternal. We do not have to worry about it being around tens of thousands, or millions, of years from now because God is going to create a new heaven and a new earth. Understanding those things is important to holding in balance our freedom to use, and responsibility to maintain, the earth.

Just a footnote. Though this earth is our temporary home, do take time to enjoy God’s beauty. Take care of your yard. Stop to smell the flowers. Enjoy the forests. God placed those rich resources on this planet for our comfort and His enjoyment. Let us be thankful to Him for that.

Wednesday, April 29, 2009

NAKIKITA ng Panginoon ang iyong mga LUHA...

“You have kept record of my days of wandering. You have stored my tears in your bottle and counted each of them.” (Psalm 56:8-CEV)

Marami nang pagkakataong lumuha ako nang todo sa Panginoon. Lumuha ako noong nagkasakit ang aking ama pagkatapos kong magtapos sa haiskul. Lumuha ako noong nagtapos ako sa kolehiyo dahil sa labis na pasasalamat. Lumuha ako noong namatay ang aking lola dahil siya ang naging dahilan kung bakit ako naging pastor ngayon. Lumuha ako habang kami ay kinakasal ng aking kabiyak na si Gigi. Lumuha ako at nagsumbong sa Panginoon nang ilang beses magtangka ang ibang tao na sirain ang aking pagkatao.
There are times we can’t feel the presence of God in our lives. Sa mga panahong iyon, madalas tayong lumuluha. Luha ng lungkot. Luha bunga ng depression. Luha ng saklolo. Luha ng kawalang-pag-asa.

God acknowledges our tears. Anuman ang dahilan ng iyong pagluha, batid iyon ng Panginoon. As David wrote, nasasaksihan iya kung gaanong karaming luha na ang ating nailabas dahil mayroon siyang “record” noon sa langit.

In 2 Kings 20:5-6, Hezekiah wept before God. In response, God extended his life.
Si Jeremias ang tinatawag na “weeping prophet” dahil siya ang tumatangis sa Panginoon upang maligtas ang bayan ng Israel sa lahat ng kapahamakan at sumpa.

In 1 Samuel 1:9-10 Hannah wept because she was childless. God saw her tears and answered her prayer. Umiyak din ang balo ni Nain dahil sa pagkamatay ng kaniyang anak. Nahipo ang puso ng Panginoon kung kaya’t binuhay muli ang kaniyang supling (Lucas 7:11-15).

Umiyak si Pedro nang magsisi siya sa kaniyang pagtatwa sa Panginoon (Mateo 26:75).
Lubos na nalugod ang Panginoon sa babaeng nagbuhos sa kaniyang paa ng mamahaling pabango at naglinis nito sa pamamagitan ng kaniyang mga luha (Lucas 7:36-48).

Marami pa akong luhang ilalabas sa paglipas ng panahon. Pero, OK lang. Dahil alam ko na sa bawat pag-iyak at dalamhati na aking nararamdaman, nakikita iyon ng Panginoon.

HAS GOD SEEN YOUR TEARS? Iiyak mo lang iyan. Nararamdaman ng Diyos ang damdamin mo. Be honest with Him. Nakikita niya ang laman ng iyong puso. He will never leave you nor forsake you.

LET GOD VINDICATE YOU...

Nakakalungkot isipin na may mga pagkakataong mas lumulutang ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Mas pinaniniwalaan ng marami ang mandarayang kaisipan kaysa yakapin ang katuwiran. Nagdurusa ang ilan dahil sa maling akusasyon, tsismis at kuwentong barbero.

When we (feel we) are falsely accused, what should be our response?


Foremost, we must search our hearts. Maaring may nagawa o nasabi tayo na hindi natin nalalamang nakasakit sa iba kaya sandamukal na negatibong akusasyon ang ating natatanggap. Ask the Holy Spirit so that He can help in identifying our mistakes. Humingi ng tawad sa Panginoon kung talagang may pagkukulang. Thereafter, rectify the problem using God’s wisdom.


E, paano kung talagang naakusahan ka lamang at naging biktima ng maling tsismis?


That’s the time we should seek God's face for spiritual comfort and wisdom. Psalm 109 provides the answer on how to overcome the issue. Naranasan ni Haring David ang maging biktima ng maling paratang at akusasyon. He writes in Psalm 109:1-5 (GNB)


“I praise you, God; don't remain silent! Wicked people and liars have attacked me. They tell lies about me, and they say evil things about me, attacking me for no reason. They oppose me, even though I love them and have prayed for them. They pay me back evil for good and hatred for love."


Sa kabila ng mga paratang, ano ang ipinalangin ni Haring David? He relied on God for his vindication. In the last verses of Psalm 109 (v. 26-31), David declares, “Help me, O LORD my God; because of your constant love, save me! Make my enemies know that you are the one who saves me. They may curse me, but you will bless me. May my persecutors be defeated, and may I, your servant, be glad. May my enemies be covered with disgrace; may they wear their shame like a robe. I will give loud thanks to the LORD; I will praise him in the assembly of the people, because he defends the poor and saves them from those who condemn them to death."


If you are righteous before God, no one can put you to shame. Let God be your greatest defense lawyer. Hindi mo trabahong maging abogado para sa mga kasong ibinabato sa iyo. If God is with you, He would surely defend and vindicate you.

Parable of the Gossiper

In his remarkable work, "The Book of Jewish Values" Rabbi Joseph Telushkin relates a 19th century Jewish folktale about a man who went about town slandering his rabbi. One day, realizing that many of the things he had said were unfair, he went to the rabbi's home and begged for forgiveness. The rabbi told the man that he would forgive him on one condition: that he go home, take a feather pillow from his house, cut it up and scatter the feathers to the wind. After he had done so, he should then return to the rabbi's house.

Though puzzled by the rabbi's strange request, the man was happy to be let off with so easy a penance. He quickly cut up the pillow, scattered the feathers, and returned to the rabbi.

"Am I now forgiven?" he asked.

"Just one more thing," the rabbi said. "Go now and gather up all the feathers."

"But that's impossible. The wind has already scattered them."

"Precisely," the rabbi answered. "And though you truly wish to correct the evil you have done, it is as impossible to repair the damage done by your words, as it is to recover the feathers."

Tuesday, April 07, 2009

THE PHILIPPINES NEEDS MORAL, NOT TRAPO LEADERS

Puno moral force movement in place

Eight-man group has met twice in 3 weeks

By Norman Bordadora
Philippine Daily Inquirer

MANILA, Philippines—A Moral Force Movement envisioned by Supreme Court Chief Justice Reynato Puno has taken shape and is set to come up with a criteria on who voters should elect in the 2010 balloting—from president down to the local levels.

Court spokesperson Jose Midas Marquez said Puno had chosen highly respected individuals to make up the movement’s core group and has attended its two meetings over the past three weeks.

The group is composed of Henrietta De Villa, chair of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting; Msgr. Gerardo Santos, executive secretary of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines Episcopal Commission; and Marixi Prieto, chair of the Philippine Daily Inquirer.

Also in the group are Methodist Bishop Emerito Nacpil; Retired Gen. Jaime Echeverria, president of the Association of Generals and Flag Officers; former Finance Undersecretary Milwida Guevarra; Far Eastern University law dean Andres Bautista; and Ten Outstanding Students of the Philippines 2008 awardee Noorain Sabdulla.

Philippine Long Distance Telephone chair Manny V. Pangilinan was among those considered to join. But Marquez said that Pangilinan wanted certain issues first clarified. He said the business tycoon supports the movement.

“In essence, they are focusing on the 2010 elections and trying to define what a transformational leader is,” Marquez said.

Puno earlier told law students that transformational leaders induce followers to transcend self-interest for the sake of the organization or the greater whole as against “transactional leaders” who motivate followers by appealing to self-interest.

Moral pariah

Marquez’s announcement came a day after Puno, in the United Methodist Church in Manila’s launch of its own moral force movement, said the Philippines has become a “moral pariah” in the community of nations because of widespread corruption.

Puno said that the country was a “social volcano about to explode.”

“We would like to choose and have elected transformational leaders from the highest post to the lowest post being contested in the forthcoming 2010 elections and the moral force movement would also like to unite all similarly minded organizations,” Marquez said.

He said that the core group in its two meetings was briefed by Jesuit experts and has decided to focus on defining leaders that would bring about transformation in the country.

“It will not be endorsing any specific candidate. It will only give the qualities of the candidates that we need to be elected,” Marquez said.

He said that a technical working group of volunteers has been formed to assist the movement.

“The core group will again meet after Holy Week. In between meetings, a lot of assignments are being given to the technical working group,” Marquez said.

Advocacy vs corruption

Marquez said the movement is Puno’s personal advocacy against corruption. “This is a personal call, a personal crusade of the Chief Justice. It does not involve the court in whatever manner,” he said.

“The judiciary is as much as possible being shielded from this,” he said. Once the movement is in full operation, Marquez said Puno plans to step aside.

He said the group would have its launch sometime in May, a year before the 2010 elections.

“We don’t want it to be identified with the administration nor do we want any of the members identified with the opposition or supportive of either group,” Marquez said.

“So it was really not very easy to get a respected member of the business community who is not allied one way or the other,” he said.

Executive Secretary Eduardo Ermita welcomed the movement.

“That serves as a wake-up call for many, especially those serving in government. That’s how we should look at it. We can’t say we’re all clean,” he told reporters at the Mt. Samat Shrine in Bataan province.

Ermita, however, said that rooting out corruption was part of the program of President Gloria Macapagal-Arroyo, who has ruled for more than eight years since January 2001.

“All leaders of countries would like to rule under a program of morality,” he said.

Ermita also said that it wasn’t surprising that Puno made such a call, pointing out that having rose through the ranks of the judiciary he was “aware of the causes of anomalies.”

Touchy issue

“Chief Justice Puno knows what to do, and knows why our morality has dipped because of the crimes he has witnessed,” he said.

Corruption has been a touchy issue to the Arroyo administration, which has been rocked by a string of scandals since 2001.

Link: http://newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/nation/view/20090408-198458/Puno-moral-force-movement-in-place (With a report from TJ Burgonio)

Sunday, April 05, 2009

TAMING YOUR TONGUE (Profanities, Swearing and Cussing)

Mayroon kaming kapitbahay noon na ang lutong nang magmura kahit anim na taong gulang pa lamang. Na-develop sa kaniya ang ugaling ito dahil sa laging siyang minumura ng kaniyang magulang. Ganundin ang ilang kaklase ko sa hayskul na sadyang bulaklak na ng kanilang bibig ang pagmumura. Madulas, mura. Makakita ng magandang babae, mura. Kapag nagalit, talagang malutong magmura! Kahit kapag nagbibitiw ng jokes, mura nang mura sa tuwa. Kaya pag-uwi ko sa bahay, ang mga mura niya na minsan ang laman ng utak ko. Nang ako ay tumuntong ng kolehiyo at magtrabaho, ibang level naman ng pagmumura ang naririnig ko-English na!

OK LANG BANG MAGMURA?

Our culture often determines what words can be considered as profanities and vulgar. Malalaman mo na mali ang sinasabi mo kung hindi mo masasabi iyon sa pakikipag-usap sa iyong magulang, amo mo sa trabaho, o sabihin sa broadcast at print media tulad ng diyaryo, telebisyon at radyo. Para naman sa iba, ok lang magmura kasi dapat lamang ilabas ang iyong galit na kalimitang bunga ng pagmumura. Kung hindi magkaka-alta presyon ka at magkakasakit sa puso. Ang pagmumura daw ay isang paraan ng “emotional release”. Vulgar words are considered by many as normal expressions and should never be a big deal.


Sa lahat ng ito, babalikan pa rin natin ang sinabi ng Panginoon---na ang anumang bagay na lumalabas sa ating bibig ay sumasalamin sa kundisyon ng ating puso. Kailangang unahin natin ang pagbabago ng puso kung gusto nating mawawala sa ating mga bibig ang masasamang pananalita. In short, ang mga taong madalas magmura ay yaong may problema ang kundisyon ng puso. As Christians, we should stop telling crude or vulgar words. Kung mga pangit na salita pa rin ang lalabas sa ating bibig, wala tayong pinagkaiba sa mga taong walang takot sa Diyos na parang imburnal ang mga bibig sa dumi ng kanilang pinagsasabi.


KICK THE “OH MY GOD!” HABIT

Kapag tinatawag ang pangalan mo, napapalingon ka ba o wala kang reaksyon? Siyempre, lilingon ka kasi narinig mo ang pangalan mo. Palagay mo, kung sasabihin mo, OH MY GOD!, mapapalingon ba ang Diyos? E, kung sabihin mo sa Kaniya, “Sorry Lord, hindi naman kita tinatawag e!” Kung ganoon, parang niloloko mo lang ang Diyos. Nasasaktan ang puso ng Diyos kung binabanggit natin ang Kaniyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan. We are cheapening the name of our Creator if we say His name as a mere expression. These words are called profanities which express irreverence to things that are sacred or holy. Dahil sa Siya ay banal, ipinagbabawal Niya ang maling paggamit ng Kaniyang pangalan. Ang Kaniyang pangalan ay ang Kaniyang karangalan. Ito ang pangatlong utos ng Diyos. We must use the name of God with holy fear and reverence.


Kailangang nating iwasan ang maling paggamit ng pangalan ng Diyos. Minsan, ginagamit pa natin ang pangalan ng Diyos sa pangangako sa ating kapwa: Saksi ko ang Diyos, Mamatay man ako, babayaran kita! Minsan sinabi ng Panginoon na huwag na huwag tayong susumpa sa Kaniyang pangalan dahil wala tayong maipagmamalaki. Lumalabas na dinadamay pa natin Siya sa mga pagkakataong hindi natin matutupad ang ating pangako. We should not swear in behalf of His name or His creations. Just say “Yes” or “No” whenever we promise something.


Mayroon din tayong tinatawag na mga “minced oaths” o mga patagong panunumpa sa pangalan ng Diyos. Minced oaths are corrupted forms of (usually religion-related) swear words that originally arose in English culture sometime before the Victorian Age. Ang mga salitang ito ay mga tagong pagmumura na ginamit noon sa Great Britain upang hindi mahalata ng mga makapangyarihan ang mga pangit na pananalita. May parusa kasi sa mga taong sumusumpa sa pangalan ng Diyos. Madalas natin itong maririnig sa mga pelikula, radyo at telebisyon, pero hindi na pinapansin ng marami. Ilan lamang sa mga ito ay ang sumusunod: • By golly = By God's body
 • By gosh = By God
 • My gosh = My God
 • Chrissakes = For Christ's sake
 • Darn = Damn (hell)
 • For crying out loud = For Christ's sake
 • Gee = Jesus or Jerusalem
 • Geez = Jesus
 • Gee whizz = Jesus
 • Good grief = Good God
 • Goodness gracious = Good God
 • Gosh = God
 • Heck = Hell
 • Jeepers Creepers = Jesus Christ
 • Jeez = Jesus
 • My goodness = My God
 • Susmaryosep = Jesus, Maria, Jose


The Bible declares that the name Jesus is above every name. It should be respected and revered. Hindi natin dapat ginagawang simpleng “emotional expression” ang pangalan ng Panginoon kung nabibigla, nagugulat o kaya naman ay wala nang maisip sabihin. Malinaw ang pamantayan ng Panginoon. Kailangang iwasan natin ang mga usapan at pananalitang walang kabuluhan. Kasama ito sa tinutukoy ni Pablo na mga birong hindi nararapat. Profanities do not not please God in any way.


SPEAK BLESSINGS, NOT CURSES


Our lips should speak blessings, not curses or cusses. Kapag galit tayo, madaling sabihin sa kaaway natin, “Masagasaan ka sana ng ten-wheeler truck!” Matalisod ka sana at mahulog sa imburnal! Hindi ito nakalulugod sa Diyos. Hindi tayo dapat nagsasabi ng masasamang bagay sa ating kapwa. Romans 12:14 declares that we should ask God to bless those who persecute us, ask Him to bless, not curse them.


Kahit sinisira ng mga maling impormasyon ang ating reputasyon, umasa tayong ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Just like David who was once a victim of false accusations, believe that God will vindicate us. Siya ang magtatanggol sa atin sa bandang huli. Kung mayroon mang mga taong nag-iimbento ng mga akusasyon laban sa atin dahil sa ating pagiging Cristiano, matuwa tayo dahil sa napapatunayan natin sa ating sarili na tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Wala na dapat sa bokabularyo natin ang paghihiganti. Hindi natin dapat ginagantihan ng masama ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. We must always overcome evil with good.


Hindi lamang tayo nakapagsasabi ng sumpa sa ating kapwa. Nakapagsasalita din tayo ng mga sumpa sa ating buhay. Iyong tayo ang may kagagawan. Mga salitang nagbibigay sa atin ng problema. Kapag sinabi mong, “Bobo ako. Hindi na ako gagaling kahit kailan sa Math”, maaring bumagsak ka nga sa Math exam mo kahit hindi ka bobo. Kailangang bawiin natin ang lahat ng mga masasamang bagay na sinabi natin sa ating kapwa at ating sarili. God does not want us to suffer from curses. It is his will for us to live in blessings and good life.


Our words should be used not to tear down but to build-up. Huwag na huwag gagamitin ang pananalita para manakit ng kapwa. Our speech should always be pleasant and interesting. We should not use harmful words but only helpful words that could build us up and other people’s lives. Let no unwholesome words or worthless talk come from our mouth, but only those which are beneficial and would be blessings to those who will hear it.

Tuesday, March 31, 2009

TAMING YOUR TONGUE (Sa lahat ng Tsismoso at Tsismosa)

Isa sa nagpapaandar sa mundo ng showbiz ay ang tsismis. Kung walang tsismis, babagsak ang industriya ng pelikula dahil wala nang magpapasikat sa mga artista. Sabi nga nila, good or bad publicity, it is still publicity. Hindi dapat umayon ang mga taga-sunod ni Cristo sa matsismis na mundo ng showbiz. Walang lugar ang mga kuwentong nakakasira sa ating kapwa. Kailangang iwaksi natin ang mga bagay na ito.

Paano ba natin malalaman kung nagtsi-tsismisan na tayo? May dalawang elemento ang isang tsismis. First, gossip is talking about other people behind their backs. Kapag wala ang taong pinag-uusapan, tsismis iyon. Hindi mo masasabi ang isang tsismis kapag kaharap mo ang taong inyong pinag-uusapan. Second, it usually involves negative or private details that put the individual in a bad light. Maaring totoo ang mga bagay na ating pinag-uusapan natin ngunit hindi na dapat pinagkakalat dahil sumisira sa reputasyon ng taong ating pinag-uusapan. Gossip “demonizes” the person.


Gossips greatly damage relationships causing anger and bitterness. Ipakita mo sa akin ang pagkakaibigan na puno ng tsismisan at ipapakita ko sa iyo ang isang sirang relasyon. Kapag may siraan at tsismisan, siguradong may pag-aaway at pagsasakmalan. Walang panalo sa tsismisan. God considered gossip to be such a serious matter that He included the avoidance of it as one of the Ten Commandments. "Thou shall not bear false witness against your neighbor".

The biggest problem with gossip is that most people don’t realize when they are doing it. Para sa iba, inosenteng usapan lang ang lahat (“…talaga bang ganiyan siya….). Dinadahilan naman ng iba na concerned lang sila at nagbibigay ng opinyon (“…naku dapat ganito siya…”). Ang iba naman, para maging espiritwal, sinasama pa sa mga prayer requests. Kung kaya, isa sa pinakamagandang magagawa ng maraming iglesya at Christian small groups ay ang kontrolin ang tsismis sa kanilang mga prayer gatherings.


Inihalintulad ng Bibliya ang mga tsismoso at tsismosa sa mga hangal. Christians should stay away from these people because they can never keep a secret. Even Paul told Timothy that he should admonish the wives to be of good character and not gossip. Kapag pinagtsi-tsismisan natin ang isang tao, akala natin tayo ang tama dahil sa pinag-uusapan natin ang kaniyang kasalanan. At the back of our minds, we’re saying we are better than the person. We feel that we are morally superior. We must remember that love covers a multitude of sins. Kung mahal natin ang isang tao, hindi natin siya sisirain sa pamamagitan ng ating salita. Bantayan natin ang ating mga sinasabi lalo na kung ang kahinaan na ng isang tao ang ating pag-uusapan. We must always think what will the person feel if he/she hears our conversations. Then try to imagine if you were the person.


Gossips can destroy friendships. Maraming magkakaibigan sa matagal na panahon ang puwedeng sirain ng isang maling kuwento at malisyosong mga usapan. Kung kaya, huwag agad maniniwala sa sabi-sabi. Minsan sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na kung nakarinig sila ng mga tsismis, kailangan nilang alamin muna ang katotohanan at huwag agad maniniwala.

Ano naman ang dapat nating maging reaksyon kapag nabibiktima tayo ng mga maling tsismis? Remember that God promises good things. Proverbs 19:5 (MKJV) declares, “A false witness shall not be unpunished, and a breather of lies shall not escape”. Siguradong may kaparusahan sa mga taong nagkakalat ng maling mga impormasyon at naninira ng pangalan ng kaniyang kapwa. Kung babantayan natin ang ating mga pananalita, siguradong hindi tayo mapapahamak. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Huwag na huwag magkakalat ng tsismis.

Sunday, March 29, 2009

TAMING YOUR TONGUE (Natatawa ka ba sa Green Jokes?)

Minsan, habang nakasakay ako sa isang FX taxi papuntang mall, nabigla ako sa mga pananalita ng isang babaeng DJ ng isang FM Station. With matching hagikhik at halakhak, nagbitiw siya ng isang joke na may double meaning. Hindi niya iyon ginawa in 20 seconds. Sa loob ng 3 minuto, nilaro niya ang imahinasyon ng mga nakikinig sa kung anong parte ng katawan ng tao ang kaniyang pinapahulahan. Nang sabihin niya ang sagot, tuwang-tuwa siya at sinabihan ang mga makikinig na huwag masyadong maging green-minded dahil hindi naman talaga bastos ang sagot. Tiningnan ko ang reaksyon ng mga kasama ko sa sasakyan. Ang mga matatanda, hindi natuwa. Pero ang mga kabataan, nakangisi lahat.

Isa sa paraan para malaman mo kung lumalago ka na sa iyong relasyon sa Panginoon ay kung hindi ka na nag-eenjoy sa mga green jokes o malalaswang usapan. God hates those things. Kapag nagsasama ang barkada at wala nang mapag-usapan, napupunta sa human anatomy ang diskusyon. Pinag-uusapan ang human anatomy ng opposite sex. Ito ang sinulat ni Pablo na mga usapan ng mga hangal at mga nakakahiyang usapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Kapag lagi ito ang laman ng ating mga usapan, mas lalo tayong nalalayo sa Diyos.

Ano ngayon ang gagawin natin para maiwasang makapagsalita o kaya ay matuwa sa mga green jokes? First and foremost, we must discipline our minds. Huwag ibabad sa ating isipan ang mga malalaswang kaisipan at bagay. Iwaksi agad ang mga nakikita, naririnig o nararamdaman na maaring magdala sa atin sa kalaswaan. For instance, avoid pornographic sites and sexually stimulating webpages sa iyong pagsu-surf sa Internet. Huwag nang ibabad ang paningin sa mga dyaryong may mga hubad na larawan. Do not visit places that could give you sinful thoughts.

Second, tanggalin ang lahat ng mga malalaswang materyales sa iyong paligid. Kung nakikinig ka ng radyo o nanonood ng telebisyon at narinig mong kabastusan na ang pinagsasabi ng mga hosts o announcer, kailangang may knee-jerk response ka—ilipat o patayin ang istasyon ng pinanonood o pinakikinggan. Kung nakita mo namang may naligaw na mga smut magazines and newspapers sa sala ng inyong bahay, huwag nang basahin, kung puwedeng itapon sa basurahan, itapon na.

Third, huwag nang makihalubilo sa mga taong panay kalaswaan ang pinag-uusapan. Agad umiwas kapag kabastusan na ang sentro ng kasiyahan ng barkada. Walang ibubungang maganda ang ganitong mga kuwentuhan kung hindi kasalanan at maruming pag-iisip. Mas mabuti kung pagsabihan ang grupo na ibahin ang usapan. Kung ayaw talaga paawat, iwan ang grupo. If you do not want to corrupt your mind, never listen to lustful stories.

Saturday, March 28, 2009

TAGA-UP Ka ba? (Survey)

1. ANONG STUDENT NUMBER MO?
95-10593


2. NAKAPASA KA BA OR WAITLISTED?

Noong una waitlisted ako dahil hindi ko napasa lahat requirements. Pero nakapasa talaga ako.

3. PAANO MO NALAMAN ANG ENTRANCE EXAM RESULT?

Sinabi sa akin ng kaklase ko.

4. ANO ANG FIRST CHOICE MO NA COURSE?

BS Economics (pero dahil hindi covered ng scholarship, hindi ko tinuloy)

5. SECOND CHOICE?
BS ECE (dahil kasama sa DOST scholarship)

6. ANO COURSE NATAPOS MO?

BA Public Administration (with flying colors)

7. NAG-SHIFT KA BA?

Yes, kaya nga BAPA ako.. (duh..)

8. CHINITO/CHINITA KA BA?
Yes, may lahi kaming Intsik. (why this question?)

9. NAKAPAG-DORM KA BA?

Never (Ayaw payagan ng magulang)

10. NAKA UNO KA BA?

Oo Naman (Anthropology pati Political Science)

11. NAGKA-3?

Marami...

12. LAGI KA BANG PUMAPASOK SA KLASE?

Kapag tinatamad, namamasyal sa SM North at nagbababad sa library

13. MAY SCHOLARSHIP KA BA?

DOST Scholarship hanggang first sem ng first year, tapos STFAP na

14. ILANG UNITS NA ANG NAIPASA MO?

Tingnan ninyo na lang Transcript tko

15. NANGARAP KA BANG MAGING CUM LAUDE?

Hindi. Pero muntikan na maging cum laude

16. KELAN KA NAGTAPOS?

2001 BAPA, 2005 Masters in International Studies

17. FAVE PROF

Prof. Boncodin (dating DBM Secretary), Dr. Walden Bello

18. WORST TEACHER:

Many to mention

19. FAVE SUBJECT:

International Political Economy, Public Policy,

20. WORST SUBJECT:

Ano pa..e di Math 106 (naka-dalawa akong MAth 53 hehehe)

21. FAVE BUILDING:

AS, Main Library

22. PABORITONG KAINAN:

Lutong Bahay, malapit sa Post Office

23. NONG ESTUDYANTE KA PA MAGKANO BA ANG BINABAYAD MO SA JEEP?
Mukhang P2 pa lang nun

24. LAGI KA BA SA LIBRARY?
That's my place!!!

25. NAGPUNTA KA BA SA CLINIC NUN?

Mukhang isang beses lang.. nang inihatid ko ang medical records ko.

26. MAY CRUSH KA BA SA CAMPUS?
Marami pero hanggang dun lang.

27. ANU-ANO ANG MGA NAGING PE MO?
Weightlifting lang..

28. KAMUSTA NAMAN ANG BLOCK NYO?
Mga taga-Phil Science HS ang mga ka-block ko sa Eng kaya may sarili silang mundo at mga cliques. Kaya second sem pa lang ng first year, umalis na ako sa block

29. MEMORIZE MO BA ANG ALMA MATER SONG?

Of course, ang UP NAGING MAHAL este UP NAMING MAHAL

30. MEMBER KA BA NG VARSITY TEAM?

I wish...

31. NAKA-PERFECT KA NA BA NG EXAM?

Siguro.. hindi ko na matandaan

32. DITO KA BA NATUTONG UMINOM NG BEER?

Beer-Brand

33. Nahuli ka bang nakikipaglampungan sa Sunken Garden?

Marami akong nasaksihan at nahuli kahit sa katanghalian...

34. Saan ang pinakamasarap na Fishball?

Sa tapat ng Vinzons' Hall ako madalas bumibili

35. Anong battalion mo nung ROTC?

Rayadillo ako. Honor Guards. Hindi na nga binalik sa akin ang uniporme ko nang ipahiram ko sa kasamahan ko. Bad effect of esprit de corps

36. Ano paborito mong meryenda sa UP?

Monay na may cheese

37. Naikot mo na ba ang acad oval?

Ilang beses na nang mag-physical exam kami sa ROTC

38. Inulan ka ba nung umattend ka ng University Graduation?
Hindi ako umatend ng Univ Graduation..hehehe

39. Ano ang pinakagrabeng pilang napuntahan mo?

Noong 1997, hanggang checkpoint ang pila, mula sa SURP

40. Kung may quote ka para sa UP, ano ito?

UP will not only improve your academic attitudes, it will also develop your LIFE SKILLS. Once a UP student, always a UP student

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...