Thursday, October 30, 2008

OK ba ang HALLOWEEN? (The Dangers of Occultic Games and Practices)

Nang minsang pumila ako para bayaran sa cashier ang librong aking binili, napansin ko ang mga maiingay na private high school students sa likuran ko na tuwang tuwa sa kanilang binabasa—Ghost Stories. Naitanong ko sa aking sarili? Bakit ba mahilig manood at magbasa ang mga kabataan ng mga horror flicks and literature tulad ng Harry Potter Series at Angels and Demons ni Dan Brown?

I discovered that horror is a way for people to deal with their three most primal fears: fear of the dark, fear of the future and the fear of the unknown. We cannot control the dark, the future, or the unknown. Kung kaya gumagawa tayo ng mga istorya at mga bagay-bagay para harapin ang ating mga takot. Out of curiosity, many teenagers would like to have a different kind of adventure. Gustong malaman kung talagang may multo at mga maligno. Gusto rin ng marami na makita ang mga bagay na hindi nakatago sa paningin ng maraming tao.

Minsan sinulat ni C.S. Lewis sa kaniyang librong The Screwtape Letters ang mga pangungusap na ito: There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve their existence. The other is to believe and feel an unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician in the same delight.

Maraming Cristiano ang ayaw pag-usapan ang mga bagay tungkol sa demonyo at kay satanas. Hindi na daw dapat pag-usapan iyon. We will only glorify the works of the devil. Mayroon namang sobrang natutuwang makibaka sa mga gawa ng kadiliman na halos wala nang ginawa kung hindi mag-spiritual warfare. May isa nga akong kilala na laging may nakikitang demonyo sa bawat tao. Kasi nga masyadong babad sa mga paksang may kinalaman sa mga demonyo.Maraming kabataan ang natutuwang maglaro ng mga occultic games (occult means hidden). Hindi nila alam, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na makilahok sa ganitong mga gawain (Deuteronomy 18:10-12; Leviticus 20:27, 2 Kings 23:24, Jeremiah 10:2). Following are games and activities which can be classified as occult practices. This is not an exhaustive list.

•Ouija Boards
•Spirit of the Glass
•Magic Cards – The Gathering
•Dungeons and Dragons
•Opening of the Third Eye
•Tarot Cards
•Palm Reading
•Astrology and Horoscope
•Silva Mind Control
•Transcedental Meditation
•Astral Projection (Out of the Body Experience)
•Yoga and Meditation
•Martial Arts (Mysticism/devotion to sensei)
•Occultic video games
•Levitation
•Mental Telepathy/ Mental Control of Others
•Hypnosis
•Black or White Magic
•Masonry
•Casting of Spells or curses
•Amulets and Charm (Agimat)
•Satanism
•Worship of objects/crystals/gems
•Belief in superstitions (pamahiin)
•New Age lessons and books
•Scientology
•Hare Krishna/Bahaism
•Buddhism and Hinduism (Shiva Worship)

Nowhere in the Bible that God condones and tolerates the abovementioned practices. The truth is, Christians are fighting a spiritual against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world." Minsang sinabi ni Pablo na ang lahat ng gumagawa nito ay hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng langit—ang impiyerno ang kanilang destinasyon. The things that God did not reveal to man must be kept secret. God prohibits people engage in divination and fortune-telling (panghuhula), necromancy (pakikipag-usap sa mga patay), astrology (horoscopes), hypnotism at mga katulad nitong gawain.

Occultism and witchcraft is considered rebellion against God. Kasuklam-suklam ito sa paningin ng Diyos. Many youth are being enticed to these because of the promise of power. Magiging makapangyarihan sila. Again, this is a self-center attitude. If you have the power to alter things and influence people’s behaviors, you can easily dismiss the authority of God in your life. It is also discovered that many of those wo engage in these activities are suffering from interpersonal relationships (i.e. family problems). They resort to these activities to resolve their personal issues.

CONSEQUENCES OF INVOLVEMENT IN OCCULTIC PRACTICES
Minsang sinabi ni Pablo kay Timoteo na mas titindi ang interes ng maraming kabataan sa mga bagay ukol sa kadiliman sa mga huling araw. Tinawag silang mga “magdarayang espiritu at ang mga aral ng diyablo.” Magiging kaakit-akit sa mga kabataan ang mga bagay na ito dahil sa kakayahan ni satanas na maging “anghel ng kaliwanagan.” May mga larong akala mo harmless pero ikaw ang sisirain sa bandang huli.

•Occultic games expose people to the evil spirits. Hindi nakikipaglaro ang mga demonyo.The devil is the father of lies and evil deeds.

•Occult involvement may lead to demon possession. Hindi alam ng maraming kabataan na ginagamit na sila ni satanas sa mga fantasy role-playing game (FRPG). It requires the player to take on the role of an imaginary character and thinks like them—engaging in battles, casting spells and killing opponents.

•Those who practice witchcraft will have no peace dahil maari silang gambalain ng mga espiritung kanilang kinakausap at ginagambala.

•Kapag gumagawa ka ng mga kultong gawain, parang ibinebenta mo na kay satanas ang iyong kaluluwa dahil nakikipaglaro ka sa kaniya.

HOW TO BE DELIVERED
Dahil kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong gumawa ng mga kultong gawain, kailangan tanggalin natin ang lahat ng impluwensiya nito sa ating buhay. Paano natin ito gagawin?

Una, humingi ng tawad sa Panginoon sa pakikilahok mo sa ganitong mga gawain.

Pangalawa, kailangan nating sirain, itapon at huwag nang tangkilikin pa ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa bagay na ito. Seek the help of a pastor or a leader on how to destroy the materials. I recommend that before you do this, seek spiritual support and prayers. This is because you are making a public declaration of your opposition to the works of the devil.

Pangatlo, laging lumayo sa anumang bagay na may kinalaman sa mga occultic practices. Sabihin din sa iba ang panganib na dulot nito. Sa ganitong paraan magiging bahagi ka ng pagbabago ng buhay ng iba.

1 comment:

Anonymous said...

hi. bisita po kayo sa facebook group na "MTG Tambayan" nafeature po itong article nyo dun. tnx!